Styrelseutvärdering

På en styrelses agendas ingår att utvärdera verksamhetens resultat generellt och VD:s arbete specifikt. Men lika självklart bör det vara att utvärdera styrelsens insatser. Har VD tillräcklig stöttning i styrelsen? Kommer allas kompetenser, erfarenheter och värderingar verksamheten till godo?

Det är förstås angeläget att styrelsen är väl insatt i utvärderingspolicyn, så att den är välkommen och naturlig när den genomförs. Det räcker inte att känna till att den kommer att göras, utan också hur den går till och varför.

Vår erfarenhet är att en kombination av fasta frågor i enkätform samt personliga intervjuer ger det mest kompletta och relevanta resultatet.

Utkomsten av utvärderingen ska användas i den fortsatta utvecklingen av styrelsearbetet och måste därför ha högsta trovärdighet. Därför bör den utföras av neutral part och inte av någon inom organisationen.