Ordförande sökes till stor byggkoncern

Koncernen som söker en extern ordförande är en stor privatägd byggkoncern med huvudkontor och verksamhet i Östergötland som omsätter drygt 1,1 miljarder kronor med god lönsamhet och med 440 medarbetare. Man har en lång och framgångsrik historik med tillväxt både organiskt och genom förvärv. Man är väletablerade och har ett gott rykte på marknaden. Man formulerar sin affärsidé att ”Vi erbjuder tjänster av hög kvalitet inom bygg, byggservice och marksektorn. Genom lokal förankring, egna resurser och i nära samarbete med våra uppdragsgivare är vi marknadsledande i Östgötaregionen”. Kunderna är främst professionella beställare från näringslivet och offentlig sektor i Östergötland och uppdragen utförs vanligtvis som total- eller samverkansentreprenader där man kommer in tidigt i byggprocessen. Redan från grundandet av koncernens för drygt 30 år sedan har ägarna varit angelägna om att koncernen ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Alla medarbetarna har varit delaktiga i framtagningen av en stark värdegrund och byggandet av företagskulturen vilka kännetecknas av nyckelorden kvalitet och kompetens, utveckling och utbildning samt laganda och långsiktighet. Man upplever sin värdegrund och företagskultur som en styrka för att både behålla befintliga och rekrytera nya medarbetare samt för att ta affärer i växande konkurrens.

Grundarna har sedan många år lämnat sina operativa ledningsroller och under våren kommer det ske ett ägarskifte från grundarna då fem ledningspersoner kommer att gå från ett minoritetsdelägande till ett helägande av koncernen. Denna succession är planerad sedan några år tillbaka. De nya helägarna har med Styra ABs hjälp gemensamt formulerat ett ägardirektiv med bland annat tydliga mål på lönsamhet och omsättningstillväxt. Ägarna formulerar visionen att man ska sträva efter att vara ”Sveriges mest uppskattade byggföretag. Det självklara förstahandsvalet för medarbetare, kunder och samarbetspartners”. Koncernen bedriver sedan flera år ett aktivt styrelsearbete med extern ordförande och ledamot. Den nuvarande externa ordföranden har varit ordförande i många år och han avgår i vår i samband med ägarsuccessionen. Med ägardirektivet som uppdragsbeskrivning vill man nu ytterligare höja perspektivet och strategiarbetet och aktivt arbeta i styrelsen under ledning av en ny extern erfaren styrelseordförande. Ordföranden ska även utgöra stöd och bollplank till VD i bl a lednings- och organisationsfrågor. Ägarnas vilja samt bolagets mål och utveckling ställer följande krav på den externa ordföranden. Ordföranden, han eller hon:

• Ska ha erfarenhet som extern styrelseordförande från några företag. Minst ett av dessa företag ska omsätta flera hundra miljoner med minst några hundra medarbetare
• Ska ha erfarenhet från att leda och utveckla styrelseprocessen och skapa en beslutsstark och strategisk styrelse
• Ska ha VD-erfarenhet från ”tjänsteföretag” t ex i bygg-, installation- eller IT-branschen med en omsättning på flera hundra miljoner kronor och några hundra medarbetare
• Ska ha erfarenhet som ordförande eller VD att styra eller leda bolag i tillväxt samt gärna även i nedgång inför och under en lågkonjunktur
• Ska ha VD-erfarenhet från att bygga och utveckla en professionell ledningsstruktur och ledningsorganisation gärna med flera affärsområden
• Ska ha erfarenhet av att, i rollen som ordförande, coacha, stötta, kravställa och vara bollplank till VD
• Ska ha erfarenhet från ägarledda bolags speciella miljö och förutsättningar där några personer har alla tre rollerna ägare, styrelseledamot och anställd
• Det är meriterande med erfarenhet från försäljning av företag, men det är inget krav
• Kan bo i hela Sverige men ju närmare Östergötland desto bättre
• Ska kunna verka som ordförande i fem år
• Ska ha tid och tillgänglighet att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och ägarnas måluppfyllelse samt agera bollplank och kravställare på VD

% | %