Denna lilla ägarledda redovisnings- och bokföringsbyrå i centrala Stockholm har 8 medarbetare inklusive ägarna och omsätter cirka 10 Mkr med god lönsamhet, soliditet och likviditet. Bolaget grundades 2014 av tre unga entreprenörer i 25-årsåldern med ekonomutbildning samt erfarenheter från branschen från stort revisionsbolag. De såg möjligheter på marknaden att utveckla ett erbjudande och göra en modern och ”digitaliserad” leverans i nära relation och dialog med kunden samt även erbjuda ekonomisk och annan rådgivning kring kundernas egna företagande. Dessa tankar har man nu realiserat. Kunderna är primärt små och medelstora ägarledda företag i Stockholmsområdet. Grundarna arbetar operativt i bolaget och är ägare till lika delar. Deras personligheter och yrkesmässiga intressen kompletterar varandra och de är ambitiösa.
I ett nyligen framtaget ägardirektiv, med Styra ABs hjälp, formulerar ägarna bland annat att bolaget ska vara attraktivt för medarbetarna att arbeta i samt att man till år 2020 vill växa till 20 Mkr i omsättning med 20 medarbetare med god vinst. Man anser att den största utmaningen kommer bli att rekrytera medarbetare. I syfte att realisera dessa mål har man nu förtydligat sina egna operativa roller i bolaget, i samförstånd utsett en av grundarna till VD samt beslutat att rekrytera en extern styrelseordförande. Med ägardirektivet som uppdragsbeskrivning vill man nu aktivera och professionalisera styrelseprocessen under ledning av en extern styrelseordförande. Ordföranden ska förmodligen även utgöra stöd och bollplank till VD i hans nya roll. Ägarnas vilja samt bolagets mål och utveckling ställer följande krav på den externa ordföranden. Ordföranden, han eller hon:

● Ska ha extern ordförandeerfarenhet och kunna utveckla och leda styrelseprocessen
● Ska ha erfarenhet som VD och ha utvecklat ledningsarbetet i litet eller medelstort företag
● Ska ha erfarenhet från ägarledda bolag gärna partnerföretag där ägarna är operativa i bolaget
● Ska ha erfarenhet från tillväxt i lönsamt konsult/tjänsteföretag (t ex från 10-30 medarbetare)
● Ska ha erfarenhet från att behålla och rekrytera medarbetare i bransch med stor konkurrens om medarbetarna
● Ska ha erfarenhet från bransch med snabb digital-, teknisk- och användarförändring och ha anpassat företagets erbjudande till nya marknadsvillkor
● Bör inte vara äldre än 65 år för att kunna verka som ordförande i 5 år
● Ska vara intresserad av digitalisering och omvärldsbevakning
● Ska som person gärna vara socialt kompetent, informell och förändringsaktiv
● Ska vara affärsorienterad med erfarenhet från att utveckla tjänsteerbjudanden
● Bör ha erfarenhet från att coacha VD/ledningsperson gällande frågor kring operativa lednings- och personalfrågor
● Bör verka eller bo inom cirka 20 mils radie från Stockholm så att tidsåtgången för ett ordinarie styrelsemöte blir max en dag inklusive restid
● Ska ha tid och stort intresse att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och måluppfyllelse samt som bollplank till och kravställare på VD

Ansökan
Sänd din intresseanmälan till gunnar.alexandersson@styra.se senast måndagen den 6 november 2017.