Företaget som söker extern ordförande monterar, hyr ut och demonterar byggnadsställningar, säkerhetsanordningar, väderskydd och vädertak till främst byggföretag i Linköping men även på andra orter. Företaget grundades 2014 av två kollegor med branscherfarenhet, från ett konkurrerande företag, men med begränsad ledningserfarenhet. Grundarnas egenskaper kompletterar varandra och de samarbetar mycket bra med gemensamma mål. Grundarna äger samt leder bolaget operativt idag som har sitt säte och huvudsakliga verksamhet i Linköping. Bolaget har vuxit snabbt sedan starten och genererat vinst varje år med god soliditet och likviditet. Senaste bokslutsåret avslutades sista februari 2018 och det året omsatte man cirka 23 Mkr med en vinst efter finansnetto på drygt 0,5 Mkr och 25 medarbetare vid årets slut. Ägarna såg möjligheter att skapa ett företag som skiljer sig från traditionella byggställnings-företag genom att skapa goda och långsiktiga relationer med sina kunder genom kompetenta och serviceorienterade medarbetare. Dessa tankar har varit avgörande för bolagets framgång till idag.

I ett nyligen framtaget ägardirektiv, med Styra ABs hjälp, formulerar ägarna bland annat bolagets vision att vår målmarknad ska uppfatta oss som det marknadsledande byggställ-ningsföretaget i Östergötland genom kompetens och raka ärliga relationer – Vår kund, vårt ansvar! T o m år 2020 vill man växa till 30 Mkr i omsättning med en årlig vinst på 10%. Ägarna anser att den största utmaningen kommer bli att utveckla medarbetarna i denna ”lågstatusbransch” och att bygga organisation och struktur. I syfte att realisera målen i ägardirektivet har ägarna nu förtydligat sina operativa roller i bolaget, i samförstånd utsett en av grundarna till VD samt beslutat att rekrytera en extern styrelseordförande. Med ägardirektivet som uppdragsbeskrivning vill man nu starta ett professionellt styrelsearbete under ledning av en extern styrelseordförande. Ordföranden ska även utgöra stöd och bollplank till VD i hans nya roll. Ägarnas vilja samt bolagets mål och utveckling ställer följande krav på den externa ordföranden. Ordföranden, han eller hon:

● Ska ha erfarenhet som extern styrelseordförande, gärna i mindre ägarlett företag. Ska ha erfarenhet från att starta och leda styrelseprocessen
● Ska ha VD-erfarenhet och erfarenhet från att bygga organisation och struktur i mindre bolag i tillväxt som gärna har ”passerat glastaket” från cirka 20 till 40 medarbetare
● Ska ha skapat ett företag – i ”blåställsbransch” med låg status – till nytt beteende i traditionell bransch och använt medarbetarna som nyckelkonkurrensfaktor
● Ska ha erfarenhet från att utveckla lågutbildade medarbetare till medvetenhet, intresse, engagemang och stolthet bland annat genom utbildning och företagskulturen
● Ska ha kunskap om och erfarenhet från ekonomistyrning gärna i växande företag
● Ska ha erfarenhet från ägarlett företag där ägarna har flera olika roller i bolaget, minst ha förståelse för ägarledda bolags speciella förutsättningar
● Bör ha erfarenhet från att coacha och stötta VD och ledningspersoner att bli bättre företagsledare i mindre företag samt ställa krav på VD
● Bör verka eller bo inom cirka 25 mils radie från Linköping så att tidsåtgången för ett ordinarie styrelsemöte blir max en dag inklusive restid
● Ska kunna verka som ordförande i P&L i minst fyra år
● Ska ha tid och stort intresse att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och måluppfyllelse samt som bollplank till och kravställare på VD

Ansökan
Är du intresserad av uppdraget och stämmer väl in på kravprofilen? Välkommen med din ansökan till Anders Tunestam på Styra AB enligt nedan.

Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva dina externa ordförandeerfarenheter från ägarledda företag samt dina erfarenheter att ha skapat ett företag – i ”blåställsbransch” med låg status – till nytt beteende i traditionell bransch och använt medarbetarna som nyckelkonkurrensfaktor och hur du har utvecklat lågutbildade medarbetare till medvetenhet, intresse, engagemang och stolthet. Dessa erfarenheter är viktiga för bolaget.

Sänd din intresseanmälan till anders.tunestam@styra.se senast måndagen den 12 mars 2018. Var vänlig skriv i rubrikfältet på mailet ”Ordförande till Byggställningsföretag”. Vi ber dig att bifoga ett uppdaterat CV inkluderande alla dina nuvarande och tidigare styrelseerfarenheter som ordförande och ledamot samt dina erfarenheter från ägarledda företag.