Detta taxi- och busstransportföretag har långa traditioner och är idag det ledande taxiföretaget i sin region cirka 10 mil från Stockholm. Bolaget ägs av 13 åkare som har totalt 34 taxifordon tillsammans. Bolaget äger 8 bussar för 22-58 passagerare som körs av ett 15-tal timanställda chaufförer. Bolaget har 13 medarbetare på kontoret som arbetar med bland annat ledning, försäljning, utbildning, trafikplanering och beställningscentral. Bolaget omsätter ca 50 Mkr med god lönsamhet och stark soliditet.
Bolagets syfte och mål är att skapa goda förutsättningar, arbetsförhållanden och lönsamhet för åkarna. En viktig uppgift är att vinna samhällsfinansierade offentliga transportupphandlingar där konkurrensen blir allt hårdare. Utifrån sin stabila bas vill man nu affärsutveckla verksamheten för att stå väl rustade inför framtiden. Företaget har bedrivit ett aktivt styrelsearbete under ledning av fyra olika externa ordföranden de senaste 18 åren. Dagens ordförande avgår nu på egen begäran av åldersskäl och man vill rekrytera en ny ordförande som kan leda och vidareutveckla bolaget och styrelsens arbete. Ägarnas vilja samt bolagets mål och utveckling ställer följande krav på den externa ordföranden.
Ordföranden, han eller hon:

● Ska ha extern ordförandeerfarenhet och ska kunna leda och utveckla styrelseprocessen och strategiarbetet samt upprätthåll ordning och reda
● Ska ha VD-erfarenhet gärna från bolag med bibehållet starkt varumärke i konkurrens-utsatt bransch i förändring
● Ska ha erfarenhet från tjänste- eller serviceföretag
● Bör ha erfarenhet från transportbranschen
● Ska ha erfarenhet från ägarlett bolag, gärna partner/åkeriföretag, och ha stor förståelse för ägarledda bolags speciella situation t ex att ägarna har flera olika roller i strukturen
● Ska ha egen praktisk erfarenhet från offentliga upphandlingar med prispress
● Ska vara affärsorienterad med erfarenhet från att utveckla tjänsteerbjudanden och hitta nya affärer
● Ska kunna vara ordförande i minst 4 år och bör därför idag inte var äldre än 70 år
● Bör ha erfarenhet från att coacha VD/ledningsperson gällande frågor kring operativa lednings- och personalfrågor
● Bör verka eller bo inom cirka 20 mils radie från Stockholmsområdet så att tidsåtgången för ett ordinarie styrelsemöte blir max en dag inklusive restid
● Ska vara tydlig och rak och ha hög integritet
● Ska ha tid och stort intresse att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och måluppfyllelse samt som bollplank till och kravställare på VD

Ansökan
Sänd din intresseanmälan till gunnar.alexandersson@styra.se senast lördagen den 23 september 2017.