Företaget levererar låneförmedling av blancolån samt förmedlar försäkringsprodukter till privatpersoner i Sverige. Försäkringsprodukterna skyddar mot ofrivillig arbetslöshet eller sjukskrivning och olycksfall.

Bolaget har ingen egen utlåning av krediter eller risktagande inom försäkringar utan förmedlar dessa från sina samarbetspartners som är etablerade och seriösa banker, låneinstitut och försäkringsbolag. Bolaget har stor kunskap om kundernas behov och marknaden. Kundnyttan ligger främst i att samla utspridda krediter till ett lån med lägre kostnad. Man har utvecklat ett IT-system som möjliggör mycket snabb framtagning av det bästa låneerbjudandet till kunden från sina olika samarbetspartners.

Företaget grundades 2014 av fem unga driftiga entreprenörer med stor erfarenhet från branschen. De äger företaget idag och har ledande befattningar i organisationen. Företaget har vuxit snabbt sedan starten och omsätter nu cirka 70 Mkr på årsbasis med totalt 140 medarbetare i Stockholm och Göteborg varav de flesta arbetar hel- eller deltid i försäljningsorganisationen. Vid senaste årsbokslutet hade man en vinst efter finansnetto på knappt 10% på omsättningen och man är fortsatt vinstgenererande. Kontaktskapandet med kunderna och försäljningsarbetet sker idag via telefon. Man har nu en målsättning att bygga upp försäljning även via digitala kanaler.

I det nyligen framtagna ägardirektivet formulerar ägarna sina mål om fortsatt stark tillväxt bl a via nya digitala säljkanaler och bygga säljbart värde genom att vidareutveckla bolaget samt göra en exit inom relativt kort tid. Sedan starten av bolaget har man bedrivit ett styrelsearbete med extern ordförande och extern ledamot men ägarna önskar nu rekrytera en ny extern ordförande och två nya externa ledamöter i syfte att ytterligare professionalisera styrelsearbetet mot ägarnas mål.

Ordföranden ska vara en ”styrelsegeneralist i växande tjänsteföretag” och förväntas leda och utveckla styrelseprocessen och utgöra bollplank till VD. Ledamöterna ska vara ”expert på att bygga digitala företag mot konsumentmarknaden” respektive ”expert på värdebyggande och exitförberedelser”.

Bolaget står under tillsyn av finansinspektionen och har tillstånd att bedriva konsumentkreditförmedling och försäkringsförmedling. Styrelseledamöter i bolaget ska därför uppfylla FIs krav och riktlinjer.

Ägarnas vilja och bolagets mål och utmaningar ställer följande krav på ordförandens erfarenheter. Han eller hon:

● Ska ha extern ordförandeerfarenhet från några bolag och ska kunna leda och utveckla styrelseprocessen och strategiarbetet samt upprätthålla ordning och reda
● Ska ha VD-erfarenhet från bolag med minst 60 medarbetare i bransch i snabb förändring, exempelvis ha bakgrund från finans- eller IT-bransch. Ska ha erfarenhet av att bygga struktur och organisation och erfarenhet från att rekrytera mellanchefer och medarbetare till nyckelbefattningar
● Meriterande med erfarenhet som ordförande eller VD i bolag som lyder under tillsynsmyndigheter t ex Finansinspektionen
● Meriterande med styrelse-/ledningserfarenhet från ”finansbranschen”
● Ska ha erfarenhet från ägarlett bolag, gärna partnerföretag, och ha stor förståelse för ägarledda bolags speciella situation t ex att ägarna har flera olika roller i bolaget
● Ska ha erfarenhet från att coacha VD/ledningsperson gällande frågor kring operativa lednings- och organisationsfrågor gärna i tillväxtföretag
● Gärna verka eller bo inom cirka 30 mils radie från Stockholm så att tidsåtgången för ett ordinarie styrelsemöte blir max en dag inklusive restid
● Meriterande med erfarenhet från värdebyggandet inför exit eller börsintroduktion
● Ska klara prövning av Finansinspektionen
● Ska vara prestigelös, beslutsför, dynamisk och engagerad
● Ska kunna verka som ordförande i tre år
● Ska ha tid och stort intresse att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och måluppfyllelse samt som bollplank till och kravställare på VD

Ansökan

De fem första punkterna i kravprofilen ovan ä