Företaget levererar låneförmedling av blancolån samt förmedlar försäkringsprodukter till privatpersoner i Sverige. Försäkringsprodukterna skyddar mot ofrivillig arbetslöshet eller sjukskrivning och olycksfall.

Bolaget har ingen egen utlåning av krediter eller risktagande inom försäkringar utan förmedlar dessa från sina samarbetspartners som är etablerade och seriösa banker, låneinstitut och försäkringsbolag. Bolaget har stor kunskap om kundernas behov och marknaden. Kundnyttan ligger främst i att samla utspridda krediter till ett lån med lägre kostnad. Man har utvecklat ett IT-system som möjliggör mycket snabb framtagning av det bästa låneerbjudandet till kunden från sina olika samarbetspartners.

Företaget grundades 2014 av fem unga driftiga entreprenörer med stor erfarenhet från branschen. De äger företaget idag och har ledande befattningar i organisationen. Företaget har vuxit snabbt sedan starten och omsätter nu cirka 70 Mkr på årsbasis med totalt 140 medarbetare i Stockholm och Göteborg varav de flesta arbetar hel- eller deltid i försäljningsorganisationen. Vid senaste årsbokslutet hade man en vinst efter finansnetto på knappt 10% på omsättningen och man är fortsatt vinstgenererande. Kontaktskapandet med kunderna och försäljningsarbetet sker idag via telefon. Man har nu en målsättning att bygga upp försäljning även via digitala kanaler.

I det nyligen framtagna ägardirektivet formulerar ägarna sina mål om fortsatt stark tillväxt bl a via nya digitala säljkanaler och bygga säljbart värde genom att vidareutveckla bolaget samt göra en exit inom relativt kort tid. Sedan starten av bolaget har man bedrivit ett styrelsearbete med extern ordförande och extern ledamot men ägarna önskar nu rekrytera en ny extern ordförande och två nya externa ledamöter i syfte att ytterligare professionalisera styrelsearbetet mot ägarnas mål.

Ordföranden ska vara en ”styrelsegeneralist i växande tjänsteföretag” och förväntas leda och utveckla styrelseprocessen och utgöra bollplank till VD. Ledamöterna ska vara ”expert på att bygga digitala företag mot konsumentmarknaden” respektive ”expert på värdebyggande och exitförberedelser”.

Bolaget står under tillsyn av finansinspektionen och har tillstånd att bedriva konsumentkreditförmedling och försäkringsförmedling. Styrelseledamöter i bolaget ska därför uppfylla FIs krav och riktlinjer.

Ägarnas vilja och bolagets mål och utmaningar ställer följande krav på ”exitledamotens” erfarenheter. Han eller hon:

● Ska ha erfarenhet att utifrån styrelsen och/eller ledningen med ett par års horisont ha skapat sälj- eller noteringsfärdiga bolag med fokus på värdeskapande och strukturkapital – alltså ta fram och genomföra ”exitplanen” – i egenskap av t ex entreprenör, riskkapitalist, VD eller styrelseledamot
● Ska ha kunskap och erfarenhet från att identifiera värdebyggande parametrar och identifiera potentiella nationell och internationella strategiska och finansiella tagare
● Bör ha erfarenhet från ”modernare” Business to Consumer-företag med återkommande affärer med sina konsumentkunder bl a i syfte att kunna förstå värdet av företagets kundbas
● Meriterande med branscherfarenhet från Fintech
● Bör ha erfarenhet som intern eller extern styrelseledamot. Minst ha kunskap om och förståelse för styrelsens roll och uppgift i ledningsstrukturen
● Bör ha erfarenhet från ägarlett företag, gärna från partnerföretag där ägarna även är operativa i bolaget
● Ska verka och bo i Sverige
● Ska kunna verka som styrelseledamot i tre år
● Ska klara prövning av Finansinspektionen
● Ska vara affärsorienterad, rak och engagerad
● Ska ha tid och stort intresse att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och måluppfyllelse samt lite som bollplank

Ansökan
De fyra första punkterna i kravprofilen ovan är viktiga för uppdragsgivarna så var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva och utveckla dina erfarenheter från dessa fyra punkter. Du stärker din kandidatur genom att exemplifiera hur och från vilka